Search flights

Return type

Cheap flights from Chongqing to Xiamen

Chongqing to Xiamen

  • The average flight time from Chongqing to Xiamen is 2h
  • 7 airlines fly direct from Chongqing to Xiamen
  • There are 57 flights a week from Chongqing to Xiamen
  • The most popular airline flying from Chongqing to Xiamen last month was Xiamen Airlines
  • $171 was the cheapest return price from Chongqing to Xiamen last month
  • Chongqing to Xiamen is 791 miles

Find the cheapest month to travel from Chongqing to Xiamen

Find flights from Chongqing to Xiamen with skyscanner.com We provide a free search service where you can compare flights from all major airlines and travel agents for cheap flights from Chongqing to Xiamen.

You can view some statistics on flights from Chongqing to Xiamen below, such as the average flight time to the number of air miles.

  Deals

Hotels in Xiamen

Car rental in Xiamen