XiangYu Xian (Xing Jie)

Ranked #23 in Lanzhou restaurants
Write Review
Bookmark
Rui De MoEr DiZhongHai Shopping Mall 1 Floor ZhongTing, Lanzhou, China
Edit info

Member Reviews

Be the first to review this place!+10 points (applies to reviews that are 75 characters or more)
XiangYu Xian (Xing Jie)

Show Nearby Places

Loading...
36.056145103.79449
Yuzhong Jiaxuan Hotel
Yuzhong Jiaxuan Hotel
10.01 review
Distance: 22.85 mi
Tsendze Restcamp
Tsendze Restcamp
8.01 review
Distance: 26.17 mi
View all
Bingling Thousand Buddha Caves
Bingling Thousand Buddha Caves
6.01 review
Outdoors, Hiking and Nature, Scenic Lookout
Distance: 30.65 mi
View all
Report this place